Paginabegin

Algemene en verkoopvoorwaarden

1.     Indeling
1.1. De navolgende begrippen hebben in deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden de navolgende betekenis:
I. ¬†‚ÄúAdamas‚ÄĚ: de rechtspersoon (onderneming) Adamas B.V. en/of overige tot de Adamas Groep behorende ondernemingen.¬†
II. ‚ÄúAfnemer‚ÄĚ: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht.
II. ‚ÄúVoorwaarden‚ÄĚ: algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Adamas B.V.
IV. ‚ÄúSchriftelijk‚ÄĚ: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze.
2.     Toepasselijkheid; afwijking
2.1.  Wanneer deze Voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten door Adamas, zijn alle bepalingen van deze Voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken. Een verwijzing door de Afnemer naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door Adamas uitdrukkelijk van de hand gewezen.    
 2.2. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere andere (opvolgende) aanbieding of overeenkomst tot verkoop en levering door Adamas aan Afnemer, indien en voor zover deze Voorwaarden uit hoofde van artikel 2.1. van toepassing zijn verklaard, ook indien en voor zover ten aanzien van deze andere (opvolgende) aanbiedingen of overeenkomsten, deze voorwaarden niet uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard.   
¬†2.3. Wanneer ¬†Adamas de inhoud van deze Voorwaarden wenst te wijzigen, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf het moment dat deze wijziging aan Afnemer is medegedeeld, tenzij Afnemer daartegen binnen veertien dagen na mededeling bezwaar maakt, in welk geval Adamas het recht heeft de bestaande overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken te be√ęindigen, zonder hierbij schadeplichtig te zijn. Bij gebreke van een dergelijke opzegging zal de overeenkomst in stand blijven onder de dan geldende Voorwaarden doch maken de gewijzigde Voorwaarden deel uit van elke overeenkomst tot verkoop en levering van producten en diensten door Adamas die tussen Adamas en Afnemer is gesloten na het verloop van de voormelde termijn van veertien dagen na bekendmaking door Adamas. ¬† ¬†
3.     Aanbieding; overeenkomst
 3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Adamas zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald.   
¬†3.2. Aanbiedingen en/of offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Afnemer is verstrekt. Afnemer verstrekt alle voor de aanbieding en de eventueel te sluiten overeenkomst essenti√ęle informatie. Afnemer draagt te allen tijde het risico voor ¬† ¬†het verstrekken van niet juiste of onvolledige informatie aan Adamas.
 3.3. Maten, gewichten, afbeeldingen, technische gegevens en andere informatie in door of middels Adamas verstrekte offertes, catalogi, circulaires, reclamemateriaal of  enige andere vorm van informatie, al dan niet in de webwinkel van Adamas, zijn vrijblijvend en dienen slechts ter illustratie. 
 3.4. Adamas is te allen tijde gerechtigd producten of diensten van derden aan Afnemer aan te bieden die voldoen aan de tussen Adamas en Afnemer overeengekomen specificaties.    
 3.5. Adamas heeft een webwinkel ontwikkeld waarin Afnemer zelf opdrachten kan plaatsen. 
 3.6. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste opgave van te bestellen producten, werkzaamheden en/of diensten. 
 3.7. Een overeenkomst komt via de webwinkel tot stand op de dag dat Adamas aan Afnemer de aanvaarding van de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
 3.8. Om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst dient Afnemer zich te registreren. Daarbij dient alle op het elektronische registratieformulier gevraagde informatie, zoals firma-, adres-, contact- en betalingsgegevens volledig en juist te worden opgegeven. Indien door foutieve informatie kosten ontstaan dan is Afnemer verplicht om deze kosten aan Adamas te vergoeden.
 3.9. Eventuele inloggegevens zijn niet overdraagbaar. Afnemer dient eventuele inloggegevens geheim te houden en in geen geval toegankelijk te maken voor derden. Indien Afnemer zich ervan bewust wordt dat onbevoegde derden kennis hebben gekregen of  zullen krijgen van de inloggegevens dan dient Afnemer Adamas daarvan onverwijld in kennis te stellen. Adamas is gerechtigd de toegang tot de webwinkel geheel of gedeeltelijk te blokkeren bij foutief gebruik, misbruik of frauduleus gebruik aan de zijde van Afnemer, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Afnemer is aansprakelijk voor alle kosten en schade die voortvloeien uit dergelijk gebruik of misbruik.
 3.10.    Adamas onderhoudt de webwinkel en spant zich ervoor in om de informatie op de website volledig, juist en actueel te houden. Adamas geeft in dit verband echter geen garanties en garandeert ook niet de ononderbroken beschikbaarheid van de webwinkel.
 3.11.  Adamas is jegens Afnemer niet aansprakelijk in verband met het gebruik door Afnemer van de webwinkel van Adamas. Adamas is daarom ook niet aansprakelijk voor verlies of verminking van gegevens.
 3.12. De rechten op en zeggenschap over ingevoerde gegevens, niet zijnde persoonsgegevens, rusten bij Adamas. Adamas kan deze gegevens gebruiken om haar producten en diensten te verbeteren.
 3.13. Indien ingevoerde gegevens te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon geldt het privacy beleid van Adamas dat te vinden is op de homepage van de webwinkel. 
4. Prijzen
4.1. Verkoop en levering van producten respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschieden tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door Adamas gehanteerde prijzen en tarieven. De overeengekomen prijs is exclusief B.T.W. en additionele kosten en is gebaseerd op levering franco (DDP) volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding.
4.2. Indien in de aanbieding en/of offerte een ‚Äúrichtprijs‚ÄĚ is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de ¬†kosten en is zij voor Adamas niet bindend.¬†
4.3. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Adamas in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met Afnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de overeengekomen prestaties wordt geleverd of verricht. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag aan Adamas bekend is.  
4.4. Adamas is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen, tarieven en/of vergoedingen door schriftelijke kennisgeving aan Afnemer na de totstandkoming van de overeenkomst aan te passen voor zover sprake is van wijziging van kostprijsfactoren.
4.5. Alle prijzen worden geacht in Euro te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven door Adamas. Alle betalingen dienen in Euro te  geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders door Adamas is aangegeven.
4.6. Indien de prijs (exclusief (omzet)belasting en/of kosten) van de te leveren producten of diensten een bedrag van 75 Euro, exclusief B.T.W. niet overstijgt, is Afnemer een bedrag van 10 Euro, exclusief B.T.W. aan administratie- en behandelingskosten verschuldigd. 

5. Betalingen
 5.1. Tenzij anders is overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting dan wel verrekening op de door Adamas aangegeven wijze en op een door Adamas aan te wijzen bankrekening. Indien Afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet conform het voorgaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Met ingang van de dag waarop Afnemer in verzuim is, is hij aan Adamas een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand.  
5.2. Afnemer heeft geen recht tot opschorting of verrekening, en eveneens niet het recht enigerlei korting toe te passen. Adamas heeft te allen tijde het recht tot opschorting of verrekening. Het bepaalde in dit lid geldt onverminderd de verplichting van Afnemer om alsnog na te komen en Adamas, indien deze dit eist, de door Adamas geleden schade te vergoeden.
5.3. Afnemer zal niet zonder toestemming van Adamas zekerheden aan derden geven of zich jegens derden verbinden om hen zekerheden te geven  op leveringen van of vorderingen jegens Adamas.
5.4. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
5.5.Indien Adamas in verband met het niet, niet volledig en/of niet tijdig voldoen van het verschuldigde door Afnemer overgaat tot incassomaatregelen, is Afnemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die met de inning van de vordering gemoeid zijn.                                                                                                         5.6. Door Afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zulks ongeacht andersluidende vermeldingen van Afnemer.

6. Zekerheid
6.1. Afnemer is verplicht bij niet, niet volledige of niet tijdige voldoening van diens (financi√ęle) verplichtingen aan Adamas tot tevredenheid van Adamas met bescheiden gestaafd te informeren omtrent zijn financi√ęle situatie dan wel andere door Adamas gevraagde informatie te verstrekken. Hiermee verband houdende kosten komen voor rekening van Afnemer.
6.2. Alle afleveringen van producten door Adamas aan Afnemer geschieden onder voorbehoud van eigendom en pandrecht als hieronder bedoeld.
6.3. Onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden omtrent (af)levering en risico-overgang gaat de eigendom van de producten eerst op de Afnemer over wanneer al het door de Afnemer aan Adamas voor leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten volledig aan Adamas is voldaan. De in dit lid bedoelde producten mogen door Afnemer niet worden vervreemd, verpand of op enige andere wijze door Afnemer worden bezwaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adamas.
6.4. Onder de opschortende voorwaarde van het tenietgaan en/of niet (meer) geldig zijn van het in het vorige lid bedoelde eigendomsvoorbehoud, behoudt Adamas zich tevens bij aflevering een pandrecht voor op alle aan Afnemer te leveren producten tot zekerheid van de voldoening van alle huidige en toekomstige schulden van Afnemer aan Adamas. Afnemer geeft nu reeds bij voorbaat aan Adamas in pand al hetgeen Adamas onder zich heeft en/of zal hebben van Afnemer ter verzekering van de in de vorige zin bedoelde schulden van Afnemer aan Adamas. Indien Afnemer’s rechten voorwaardelijk zijn, dan vindt verpanding onder dezelfde voorwaarden plaats. Vuistpand wordt vermoed onvoorwaardelijk te zijn gevestigd. Afnemer geeft Adamas een onherroepelijke volmacht om al datgene te doen om nadere schriftelijke vastlegging, registratie of vestiging van het pandrecht te bewerkstelligen.
6.5. Indien Afnemer in verzuim is uit hoofde van de met Adamas gesloten overeenkomst en/of deze Voorwaarden, is Adamas gerechtigd de producten, in haar eigendom of in haar zekerheid, zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent Adamas reeds nu onherroepelijk voor alsdan toestemming om daartoe de bij Afnemer in gebruik zijnde ruimte(s) te betreden. Afnemer staat er voor in dat Adamas gerechtigd is om ruimtes van derden te betreden indien deze ruimtes ten behoeve van Afnemer worden gebruikt. Alle kosten hieraan verbonden komen voor rekening van Afnemer.

7.  Aflevering van producten
 7.1. Alle door Adamas genoemde (aflever)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens, die bij het aangaan van de overeenkomst aan Adamas bekend waren. Aan overschrijding van termijnen kan Afnemer geen enkel(e) recht en/of aanspraak ontlenen, noch heeft Afnemer het recht op opschorting, korting en/of verrekening. De door Adamas aangegeven  termijnen zijn niet fataal en een overschrijding ervan doet Adamas niet in verzuim zijn, Adamas is bovendien niet gebonden aan door haar vermelde (aflever)termijnen indien deze vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. De (aflever)termijnen worden in een dergelijk geval geacht te zijn verlengd met de periode, dat de in de vorige volzin genoemde omstandigheden voortduren. Indien overschrijding van enige (aflever)termijn dreigt, zullen Adamas en Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden.
7.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid, is Afnemer gerechtigd ‚Äď als enige remedie -de overeenkomst te ontbinden indien Adamas de (aflever)termijnen met meer dan negentig dagen overschrijdt.
7.3. Leveringen binnen Nederland zullen plaatsvinden franco huis (DDP volgens de Incoterms geldend op de datum van aanbieding). Tenzij anders bepaald, zal Adamas zorgdragen voor transportverzekering en verpakking, zulks met inachtneming van artikel 4.1. De wijze van vervoer zal door Adamas worden vastgesteld.
7.4. Producten gelden ten aanzien van de (af) levertijd als (af)geleverd, wanneer Adamas de producten, niet gelost, op het aankomende vervoermiddel in de overeengekomen plaats van bestemming ter beschikking stelt van Afnemer of een andere door Afnemer aangewezen persoon.
7.5. Afnemer draagt het risico van verlies of schade aan de producten vanaf het moment dat de producten niet gelost, aankomen op de afgesproken plaats van bestemming.

8. Medewerking
8.1. Afnemer zal Adamas steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
8.2. Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de door Adamas te leveren producten en diensten.
8.3. Indien is overeengekomen dat Afnemer materialen, personeel en/of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke specificaties.
8.4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Adamas staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Adamas in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
8.5. Ingeval medewerkers van Adamas op de locatie van Afnemer werkzaamheden verrichten, zal Afnemer kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zorgdragen. Afnemer zal Adamas vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Adamas daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of het nalaten van Afnemer of van onveilige situaties in diens organisatie.

9. Be√ęindiging
9.1. Indien een overeenkomst, welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden be√ęindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te ¬†worden genomen. Adamas zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.¬†
9.2. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat Afnemer niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Adamas te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van Afnemer, is Adamas gerechtigd passende zekerheid terzake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van Afnemer te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door Adamas gestelde termijn is Adamas gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Adamas heeft deze bevoegdheden naast haar overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden. 
9.3. Indien Afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Adamas gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Adamas evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.
9.4.Ingeval van opschorting op grond van lid 2 of lid 3, is Adamas bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door haar ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen  en andere zaken voor rekening en risico van Afnemer te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 2 of lid 3 is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat Adamas in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van Afnemer. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 2 of lid 3 heeft Adamas recht op volledige schadevergoeding, maar is zij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

10. Overmacht; geen tekortkoming
10.1. Adamas is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan elke van de wil van Adamas onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien-, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, bedrijfsblokkades, prik- of stiptheidsacties, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, vertraagde levering van toeleveranciers, brand, terrorisme, ziekte van werknemers, ongevallen, en andere ernstige storingen in het bedrijf van Adamas of haar leveranciers. 
10.2. Wanneer de overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, heeft Adamas het recht om de overeenkomst ¬†door schriftelijke ontbinding te be√ęindigen, zonder dat op haar de verplichting tot vergoeding van schade en kosten rust. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

11. Reclames; klachten; retourzendingen
11.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient Afnemer zichtbare gebreken over de geleverde producten respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen twee dagen na aflevering respectievelijk nadat de werkzaamheden en/of diensten zijn voltooid schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de gebreken aan Adamas mee te delen. Bij achterwege blijven van een dergelijke mededeling en/of het niet in acht nemen van de in dit lid genoemde termijn, worden de producten  respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten geacht te zijn geaccepteerd. Onverminderd het bepaalde in art. 11.4 zal acceptatie elke vordering van Adamas terzake van een tekortkoming in de prestatie van Adamas uitsluiten.   
11.2. Tenzij anders overeengekomen, is Afnemer uitsluitend gerechtigd producten aan Adamas retour te zenden, indien aan Afnemer andere dan de door hem bestelde en/of beschadigde producten zijn geleverd. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het producten betreft, die Adamas doorgaans op voorraad heeft.
11.3. Bij iedere retourzending geldt, dat de producten voor rekening en risico van Afnemer onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking aan Adamas dienen te worden geretourneerd. Dit recht geldt voor Afnemer alleen tot 5 werkdagen na de levering van standaardartikelen. Na verloop van deze termijn is retourzending alleen mogelijk indien Adamas uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard hiermee in te stemmen. Maatwerk zal zonder instemming nooit worden teruggenomen. 
11.4. Tenzij anders is overeengekomen, dient Afnemer overige gebreken over de geleverde producten respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen 6 maanden na aflevering respectievelijk nadat de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten is voltooid doch uiterlijk 9 maanden na de overeengekomen aanvangsdatum voor de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de gebreken aan Adamas mee te delen. 
11.5. Onder art. 11.4 vermelde gebreken zullen door Adamas, worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Adamas, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Adamas. Alle kosten die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie zijn voor rekening van Afnemer. 
11.6. Voor door Adamas uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.
11.7. Adamas is op generlei wijze aansprakelijk voor gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
            a.de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
            b.  normale slijtage;
            c.  montage/installatie of reparatie door Afnemer of door derden;
            d.  de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
            e.  in overleg met Afnemer aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
            f.  materialen of zaken, die door Afnemer aan Adamas ter bewerking zijn verstrekt;
            g.  materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van Afnemer toegepast, alsmede van door of namens Afnemer aange-leverde materialen en zaken;
            h.  door Adamas van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Adamas heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.    
11.8. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het  verstrijken van de in art. 9.4 genoemde termijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen Adamas voor die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen terzake van gebreken dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
11.9.    Rechten van Afnemer als genoemd in dit artikel kunnen jegens Adamas slechts worden ingeroepen, indien Afnemer alle jegens Adamas geldende verplichtingen is nagekomen.
11.10. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting van zijn verplichtingen jegens Adamas of ten aanzien van betalingsverplichtingen het recht tot verrekening dan wel het toepassen van enige korting.

12. Aansprakelijkheid; vrijwaring
12.1. De aansprakelijkheid van Adamas is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 van deze voorwaarden omschreven verplichtingen. Indien Adamas niet binnen een redelijke termijn haar verplichtingen voortvloeiend uit art. 11 is nagekomen, kan Afnemer in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door Adamas  van deze verplichtingen. Indien Adamas niet binnen deze laatste termijn haar verplichtingen nakomt, kan Afnemer, voor rekening en risico van Adamas, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door Afnemer of door een derde worden uitgevoerd, is Adamas door vergoeding van de door Afnemer gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de oorspronkelijk overeengekomen prijs zullen bedragen.
12.2. Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd, a) heeft Afnemer recht op een korting op de oorspronkelijk overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, de verrichte werkzaamheden of diensten, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de oorspronkelijk overeengekomen prijs kan bedragen, of b)  kan Afnemer, indien het gebrek zo ernstig is dat het Afnemer in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan Adamas de overeenkomst ontbinden. Afnemer heeft dan recht op restitutie van het reeds betaalde deel van prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
12.3. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van Adamas en behoudens het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van Adamas voor gebreken in het geleverde product of de verrichte werkzaamheden en diensten en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van) Adamas, uitgesloten.
12.4. Adamas is daarom ook niet aansprakelijk voor:
 - schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden;
 - beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door Afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
12.5. Afnemer is gehouden Adamas te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

13. Export
13.1. Afnemer zal Adamas vrijwaren voor alle aanspraken van derden, die verband houden met aan Afnemer toe te rekenen overtredingen op de van toepassing zijnde exportbepalingen.

14. Concurrentiebeding; niet-overnamebeding
14.1. Het is Afnemer niet toegestaan ten tijde van de duur van de overeenkomst en binnen √©√©n jaar na be√ęindiging ervan werknemers van Adamas of door Adamas ingezette derden, in dienst te nemen, dan wel anderszins direct of indirect voor zich te laten werken, dan wel onderhandelingen tot het aangaan van een dergelijke dienst- of werkrelatie aan te knopen, tenzij Adamas en Afnemer na overleg uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

15. Intellectuele en industri√ęle eigendom
15.1. Alle rechten van intellectuele of industri√ęle eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten of andere materialen, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Adamas of diens licentiegevers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden, die bij deze Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Afnemer de producten of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopie√ęn vervaardigen, tenzij Adamas dit uitdrukkelijk en schriftelijk aan Afnemer heeft toegestaan.

16. Vertrouwelijke informatie
16.1. Afnemer is tot strikte geheimhouding gehouden van alle technische, commerci√ęle, financi√ęle en andere informatie die door Adamas wordt verstrekt en Adamas heeft aangeduid als vertrouwelijk of die anderszins geacht moet worden vertrouwelijk te zijn. Zonder schriftelijke toestemming van Adamas is het Afnemer niet toegestaan de ter zake van de overeenkomst en de werkzaamheden ontvangen informatie en ter beschikking gestelde gegevens aan werknemers en derden te verspreiden en/of te openbaren. ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 16.2. Zonder schriftelijke toestemming, is het Afnemer niet toegestaan aan derden mededeling te doen over de aanpak, inhoud, omvang, uitvoering, werkwijze en dergelijke van werkzaamheden van Adamas. Afnemer is gehouden de verplichting op grond van art. 16 op te leggen aan al zijn werknemers en derden, die noodzakelijkerwijs daarvan kennis krijgen. Afnemer staat ervoor in, dat voornoemde werknemers en derden deze verplichting nakomen.

17. Overig
17.1. Indien enige bepaling van de overeenkomst, mede omvattende deze Voorwaarden, nietig is, wordt vernietigd dan wel (in rechte) als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst volledig van kracht. Adamas en Afnemer treden in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde respectievelijk onredelijk bezwarende bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde respectievelijk onredelijk bezwarende bepaling in acht worden genomen.
17.2. Afnemer kan diens rechten uit de overeenkomst en deze Voorwaarden alleen geldend maken jegens de rechtspersoon of onderneming uit de Adamas Groep met wie Afnemer de overeenkomst heeft gesloten. Dit is slechts anders, indien deze     onderneming en/of rechtspersoon tezamen met een rechtspersoon en/of onderneming uit de Adamas Groep, die de aanspraken van de derde wenst te accepteren, zulks kenbaar maken aan Afnemer.                                                                                 17.3. Het is Adamas toegestaan bij de uitvoering van de met Afnemer gesloten overeenkomst(en) derden in te schakelen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de derden jegens Afnemer bevoegd zich op deze Voorwaarden te beroepen. Artikel 404 van Boek 7 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
17.4. Alle door Adamas gemaakte kosten tot behoud of uitoefening van rechten jegens Afnemer uit hoofde van de met Afnemer gesloten overeenkomst en/    of deze Voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van Afnemer.
17.5. Adamas  is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit de met Afnemer gesloten overeenkomst(en) over te dragen aan derden, waaronder dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW, dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Adamas uit haar verplichtingen jegens Afnemer zal zijn ontslagen en waarbij overnemende partij de bestaande rechten en/of verplichtingen met  Afnemer zullen respecteren. Afnemer geeft nu reeds voor al dan toestemming aan deze overdracht en is verplicht op eerste verzoek van Adamas alle door Adamas voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte (feitelijke) medewerking te verlenen.
17.6. Het is Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adamas niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de met Adamas gesloten overeenkomst (en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Adamas en Afnemer) en/of deze Voorwaarden en/of buitencontractuele rechten en verplichtingen aan derden over te dragen of rechten ten gunste van derden met  een beperkt recht (of anderszins) te bezwaren.

18. Toepasselijk recht en geschillen
18.1. De overeenkomsten tussen Adamas en Afnemer worden beheerst door Nederlands recht.
18.2. De geschillen, welke tussen Adamas en Afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door Adamas met Afnemer gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te ‚Äės-Gravenhage.

19. Deponering
19.1.  Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden onder de naam van Adamas B.V.

Algemene en verkoopvoorwaarden

1.     Indeling
1.1. De navolgende begrippen hebben in deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden de navolgende betekenis:
I. ¬†‚ÄúAdamas‚ÄĚ: de rechtspersoon (onderneming) Adamas B.V. en/of overige tot de Adamas Groep behorende ondernemingen.¬†
II. ‚ÄúAfnemer‚ÄĚ: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht.
II. ‚ÄúVoorwaarden‚ÄĚ: algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Adamas B.V.
IV. ‚ÄúSchriftelijk‚ÄĚ: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze.

2.     Toepasselijkheid; afwijking
2.1.  Wanneer deze Voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten door Adamas, zijn alle bepalingen van deze Voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken. Een verwijzing door de Afnemer naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door Adamas uitdrukkelijk van de hand gewezen.    
 2.2. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere andere (opvolgende) aanbieding of overeenkomst tot verkoop en levering door Adamas aan Afnemer, indien en voor zover deze Voorwaarden uit hoofde van artikel 2.1. van toepassing zijn verklaard, ook indien en voor zover ten aanzien van deze andere (opvolgende) aanbiedingen of overeenkomsten, deze voorwaarden niet uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard.   
¬†2.3. Wanneer ¬†Adamas de inhoud van deze Voorwaarden wenst te wijzigen, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf het moment dat deze wijziging aan Afnemer is medegedeeld, tenzij Afnemer daartegen binnen veertien dagen na mededeling bezwaar maakt, in welk geval Adamas het recht heeft de bestaande overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken te be√ęindigen, zonder hierbij schadeplichtig te zijn. Bij gebreke van een dergelijke opzegging zal de overeenkomst in stand blijven onder de dan geldende Voorwaarden doch maken de gewijzigde Voorwaarden deel uit van elke overeenkomst tot verkoop en levering van producten en diensten door Adamas die tussen Adamas en Afnemer is gesloten na het verloop van de voormelde termijn van veertien dagen na bekendmaking door Adamas. ¬† ¬†

3.     Aanbieding; overeenkomst
 3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Adamas zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald.   
¬†3.2. Aanbiedingen en/of offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Afnemer is verstrekt. Afnemer verstrekt alle voor de aanbieding en de eventueel te sluiten overeenkomst essenti√ęle informatie. Afnemer draagt te allen tijde het risico voor ¬† ¬†het verstrekken van niet juiste of onvolledige informatie aan Adamas.
 3.3. Maten, gewichten, afbeeldingen, technische gegevens en andere informatie in door of middels Adamas verstrekte offertes, catalogi, circulaires, reclamemateriaal of  enige andere vorm van informatie, al dan niet in de webwinkel van Adamas, zijn vrijblijvend en dienen slechts ter illustratie. 
 3.4. Adamas is te allen tijde gerechtigd producten of diensten van derden aan Afnemer aan te bieden die voldoen aan de tussen Adamas en Afnemer overeengekomen specificaties.    
 3.5. Adamas heeft een webwinkel ontwikkeld waarin Afnemer zelf opdrachten kan plaatsen. 
 3.6. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste opgave van te bestellen producten, werkzaamheden en/of diensten. 
 3.7. Een overeenkomst komt via de webwinkel tot stand op de dag dat Adamas aan Afnemer de aanvaarding van de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
 3.8. Om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst dient Afnemer zich te registreren. Daarbij dient alle op het elektronische registratieformulier gevraagde informatie, zoals firma-, adres-, contact- en betalingsgegevens volledig en juist te worden opgegeven. Indien door foutieve informatie kosten ontstaan dan is Afnemer verplicht om deze kosten aan Adamas te vergoeden.
 3.9. Eventuele inloggegevens zijn niet overdraagbaar. Afnemer dient eventuele inloggegevens geheim te houden en in geen geval toegankelijk te maken voor derden. Indien Afnemer zich ervan bewust wordt dat onbevoegde derden kennis hebben gekregen of  zullen krijgen van de inloggegevens dan dient Afnemer Adamas daarvan onverwijld in kennis te stellen. Adamas is gerechtigd de toegang tot de webwinkel geheel of gedeeltelijk te blokkeren bij foutief gebruik, misbruik of frauduleus gebruik aan de zijde van Afnemer, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Afnemer is aansprakelijk voor alle kosten en schade die voortvloeien uit dergelijk gebruik of misbruik.
 3.10.    Adamas onderhoudt de webwinkel en spant zich ervoor in om de informatie op de website volledig, juist en actueel te houden. Adamas geeft in dit verband echter geen garanties en garandeert ook niet de ononderbroken beschikbaarheid van de webwinkel.
 3.11.  Adamas is jegens Afnemer niet aansprakelijk in verband met het gebruik door Afnemer van de webwinkel van Adamas. Adamas is daarom ook niet aansprakelijk voor verlies of verminking van gegevens.
 3.12. De rechten op en zeggenschap over ingevoerde gegevens, niet zijnde persoonsgegevens, rusten bij Adamas. Adamas kan deze gegevens gebruiken om haar producten en diensten te verbeteren.
 3.13. Indien ingevoerde gegevens te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon geldt het privacy beleid van Adamas dat te vinden is op de homepage van de webwinkel. 

4. Prijzen
4.1. Verkoop en levering van producten respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschieden tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door Adamas gehanteerde prijzen en tarieven. De overeengekomen prijs is exclusief B.T.W. en additionele kosten en is gebaseerd op levering franco (DDP) volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding.
4.2. Indien in de aanbieding en/of offerte een ‚Äúrichtprijs‚ÄĚ is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de ¬†kosten en is zij voor Adamas niet bindend.¬†
4.3. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Adamas in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met Afnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de overeengekomen prestaties wordt geleverd of verricht. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag aan Adamas bekend is.  
4.4. Adamas is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen, tarieven en/of vergoedingen door schriftelijke kennisgeving aan Afnemer na de totstandkoming van de overeenkomst aan te passen voor zover sprake is van wijziging van kostprijsfactoren.
4.5. Alle prijzen worden geacht in Euro te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven door Adamas. Alle betalingen dienen in Euro te  geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders door Adamas is aangegeven.
4.6. Indien de prijs (exclusief (omzet)belasting en/of kosten) van de te leveren producten of diensten een bedrag van 75 Euro, exclusief B.T.W. niet overstijgt, is Afnemer een bedrag van 10 Euro, exclusief B.T.W. aan administratie- en behandelingskosten verschuldigd. 

5. Betalingen
 5.1. Tenzij anders is overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting dan wel verrekening op de door Adamas aangegeven wijze en op een door Adamas aan te wijzen bankrekening. Indien Afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet conform het voorgaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Met ingang van de dag waarop Afnemer in verzuim is, is hij aan Adamas een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand.  
5.2. Afnemer heeft geen recht tot opschorting of verrekening, en eveneens niet het recht enigerlei korting toe te passen. Adamas heeft te allen tijde het recht tot opschorting of verrekening. Het bepaalde in dit lid geldt onverminderd de verplichting van Afnemer om alsnog na te komen en Adamas, indien deze dit eist, de door Adamas geleden schade te vergoeden.
5.3. Afnemer zal niet zonder toestemming van Adamas zekerheden aan derden geven of zich jegens derden verbinden om hen zekerheden te geven  op leveringen van of vorderingen jegens Adamas.
5.4. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
5.5.Indien Adamas in verband met het niet, niet volledig en/of niet tijdig voldoen van het verschuldigde door Afnemer overgaat tot incassomaatregelen, is Afnemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die met de inning van de vordering gemoeid zijn.                                                                                                         5.6. Door Afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zulks ongeacht andersluidende vermeldingen van Afnemer.

6. Zekerheid
6.1. Afnemer is verplicht bij niet, niet volledige of niet tijdige voldoening van diens (financi√ęle) verplichtingen aan Adamas tot tevredenheid van Adamas met bescheiden gestaafd te informeren omtrent zijn financi√ęle situatie dan wel andere door Adamas gevraagde informatie te verstrekken. Hiermee verband houdende kosten komen voor rekening van Afnemer.
6.2. Alle afleveringen van producten door Adamas aan Afnemer geschieden onder voorbehoud van eigendom en pandrecht als hieronder bedoeld.
6.3. Onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden omtrent (af)levering en risico-overgang gaat de eigendom van de producten eerst op de Afnemer over wanneer al het door de Afnemer aan Adamas voor leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten volledig aan Adamas is voldaan. De in dit lid bedoelde producten mogen door Afnemer niet worden vervreemd, verpand of op enige andere wijze door Afnemer worden bezwaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adamas.
6.4. Onder de opschortende voorwaarde van het tenietgaan en/of niet (meer) geldig zijn van het in het vorige lid bedoelde eigendomsvoorbehoud, behoudt Adamas zich tevens bij aflevering een pandrecht voor op alle aan Afnemer te leveren producten tot zekerheid van de voldoening van alle huidige en toekomstige schulden van Afnemer aan Adamas. Afnemer geeft nu reeds bij voorbaat aan Adamas in pand al hetgeen Adamas onder zich heeft en/of zal hebben van Afnemer ter verzekering van de in de vorige zin bedoelde schulden van Afnemer aan Adamas. Indien Afnemer’s rechten voorwaardelijk zijn, dan vindt verpanding onder dezelfde voorwaarden plaats. Vuistpand wordt vermoed onvoorwaardelijk te zijn gevestigd. Afnemer geeft Adamas een onherroepelijke volmacht om al datgene te doen om nadere schriftelijke vastlegging, registratie of vestiging van het pandrecht te bewerkstelligen.
6.5. Indien Afnemer in verzuim is uit hoofde van de met Adamas gesloten overeenkomst en/of deze Voorwaarden, is Adamas gerechtigd de producten, in haar eigendom of in haar zekerheid, zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent Adamas reeds nu onherroepelijk voor alsdan toestemming om daartoe de bij Afnemer in gebruik zijnde ruimte(s) te betreden. Afnemer staat er voor in dat Adamas gerechtigd is om ruimtes van derden te betreden indien deze ruimtes ten behoeve van Afnemer worden gebruikt. Alle kosten hieraan verbonden komen voor rekening van Afnemer.

7.  Aflevering van producten
 7.1. Alle door Adamas genoemde (aflever)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens, die bij het aangaan van de overeenkomst aan Adamas bekend waren. Aan overschrijding van termijnen kan Afnemer geen enkel(e) recht en/of aanspraak ontlenen, noch heeft Afnemer het recht op opschorting, korting en/of verrekening. De door Adamas aangegeven  termijnen zijn niet fataal en een overschrijding ervan doet Adamas niet in verzuim zijn, Adamas is bovendien niet gebonden aan door haar vermelde (aflever)termijnen indien deze vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. De (aflever)termijnen worden in een dergelijk geval geacht te zijn verlengd met de periode, dat de in de vorige volzin genoemde omstandigheden voortduren. Indien overschrijding van enige (aflever)termijn dreigt, zullen Adamas en Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden.
7.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid, is Afnemer gerechtigd ‚Äď als enige remedie -de overeenkomst te ontbinden indien Adamas de (aflever)termijnen met meer dan negentig dagen overschrijdt.
7.3. Leveringen binnen Nederland zullen plaatsvinden franco huis (DDP volgens de Incoterms geldend op de datum van aanbieding). Tenzij anders bepaald, zal Adamas zorgdragen voor transportverzekering en verpakking, zulks met inachtneming van artikel 4.1. De wijze van vervoer zal door Adamas worden vastgesteld.
7.4. Producten gelden ten aanzien van de (af) levertijd als (af)geleverd, wanneer Adamas de producten, niet gelost, op het aankomende vervoermiddel in de overeengekomen plaats van bestemming ter beschikking stelt van Afnemer of een andere door Afnemer aangewezen persoon.
7.5. Afnemer draagt het risico van verlies of schade aan de producten vanaf het moment dat de producten niet gelost, aankomen op de afgesproken plaats van bestemming.

8. Medewerking
8.1. Afnemer zal Adamas steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
8.2. Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de door Adamas te leveren producten en diensten.
8.3. Indien is overeengekomen dat Afnemer materialen, personeel en/of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke specificaties.
8.4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Adamas staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Adamas in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
8.5. Ingeval medewerkers van Adamas op de locatie van Afnemer werkzaamheden verrichten, zal Afnemer kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zorgdragen. Afnemer zal Adamas vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Adamas daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of het nalaten van Afnemer of van onveilige situaties in diens organisatie.

9. Be√ęindiging
9.1. Indien een overeenkomst, welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden be√ęindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te ¬†worden genomen. Adamas zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.¬†
9.2. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat Afnemer niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Adamas te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van Afnemer, is Adamas gerechtigd passende zekerheid terzake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van Afnemer te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door Adamas gestelde termijn is Adamas gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Adamas heeft deze bevoegdheden naast haar overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden. 
9.3. Indien Afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Adamas gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Adamas evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.
9.4.Ingeval van opschorting op grond van lid 2 of lid 3, is Adamas bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door haar ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen  en andere zaken voor rekening en risico van Afnemer te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 2 of lid 3 is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat Adamas in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van Afnemer. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 2 of lid 3 heeft Adamas recht op volledige schadevergoeding, maar is zij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

10. Overmacht; geen tekortkoming
10.1. Adamas is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan elke van de wil van Adamas onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien-, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, bedrijfsblokkades, prik- of stiptheidsacties, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, vertraagde levering van toeleveranciers, brand, terrorisme, ziekte van werknemers, ongevallen, en andere ernstige storingen in het bedrijf van Adamas of haar leveranciers. 
10.2. Wanneer de overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, heeft Adamas het recht om de overeenkomst ¬†door schriftelijke ontbinding te be√ęindigen, zonder dat op haar de verplichting tot vergoeding van schade en kosten rust. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

11. Reclames; klachten; retourzendingen
11.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient Afnemer zichtbare gebreken over de geleverde producten respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen twee dagen na aflevering respectievelijk nadat de werkzaamheden en/of diensten zijn voltooid schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de gebreken aan Adamas mee te delen. Bij achterwege blijven van een dergelijke mededeling en/of het niet in acht nemen van de in dit lid genoemde termijn, worden de producten  respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten geacht te zijn geaccepteerd. Onverminderd het bepaalde in art. 11.4 zal acceptatie elke vordering van Adamas terzake van een tekortkoming in de prestatie van Adamas uitsluiten.   
11.2. Tenzij anders overeengekomen, is Afnemer uitsluitend gerechtigd producten aan Adamas retour te zenden, indien aan Afnemer andere dan de door hem bestelde en/of beschadigde producten zijn geleverd. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het producten betreft, die Adamas doorgaans op voorraad heeft.
11.3. Bij iedere retourzending geldt, dat de producten voor rekening en risico van Afnemer onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking aan Adamas dienen te worden geretourneerd. Dit recht geldt voor Afnemer alleen tot 5 werkdagen na de levering van standaardartikelen. Na verloop van deze termijn is retourzending alleen mogelijk indien Adamas uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard hiermee in te stemmen. Maatwerk zal zonder instemming nooit worden teruggenomen. 
11.4. Tenzij anders is overeengekomen, dient Afnemer overige gebreken over de geleverde producten respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen 6 maanden na aflevering respectievelijk nadat de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten is voltooid doch uiterlijk 9 maanden na de overeengekomen aanvangsdatum voor de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de gebreken aan Adamas mee te delen. 
11.5. Onder art. 11.4 vermelde gebreken zullen door Adamas, worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Adamas, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Adamas. Alle kosten die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie zijn voor rekening van Afnemer. 
11.6. Voor door Adamas uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.
11.7. Adamas is op generlei wijze aansprakelijk voor gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
            a.de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
            b.  normale slijtage;
            c.  montage/installatie of reparatie door Afnemer of door derden;
            d.  de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
            e.  in overleg met Afnemer aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
            f.  materialen of zaken, die door Afnemer aan Adamas ter bewerking zijn verstrekt;
            g.  materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van Afnemer toegepast, alsmede van door of namens Afnemer aange-leverde materialen en zaken;
            h.  door Adamas van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Adamas heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.    
11.8. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het  verstrijken van de in art. 9.4 genoemde termijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen Adamas voor die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen terzake van gebreken dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
11.9.    Rechten van Afnemer als genoemd in dit artikel kunnen jegens Adamas slechts worden ingeroepen, indien Afnemer alle jegens Adamas geldende verplichtingen is nagekomen.
11.10. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting van zijn verplichtingen jegens Adamas of ten aanzien van betalingsverplichtingen het recht tot verrekening dan wel het toepassen van enige korting.

12. Aansprakelijkheid; vrijwaring
12.1. De aansprakelijkheid van Adamas is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 van deze voorwaarden omschreven verplichtingen. Indien Adamas niet binnen een redelijke termijn haar verplichtingen voortvloeiend uit art. 11 is nagekomen, kan Afnemer in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door Adamas  van deze verplichtingen. Indien Adamas niet binnen deze laatste termijn haar verplichtingen nakomt, kan Afnemer, voor rekening en risico van Adamas, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door Afnemer of door een derde worden uitgevoerd, is Adamas door vergoeding van de door Afnemer gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de oorspronkelijk overeengekomen prijs zullen bedragen.
12.2. Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd, a) heeft Afnemer recht op een korting op de oorspronkelijk overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, de verrichte werkzaamheden of diensten, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de oorspronkelijk overeengekomen prijs kan bedragen, of b)  kan Afnemer, indien het gebrek zo ernstig is dat het Afnemer in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan Adamas de overeenkomst ontbinden. Afnemer heeft dan recht op restitutie van het reeds betaalde deel van prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
12.3. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van Adamas en behoudens het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van Adamas voor gebreken in het geleverde product of de verrichte werkzaamheden en diensten en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van) Adamas, uitgesloten.
12.4. Adamas is daarom ook niet aansprakelijk voor:
 - schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden;
 - beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door Afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
12.5. Afnemer is gehouden Adamas te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

13. Export
13.1. Afnemer zal Adamas vrijwaren voor alle aanspraken van derden, die verband houden met aan Afnemer toe te rekenen overtredingen op de van toepassing zijnde exportbepalingen.

14. Concurrentiebeding; niet-overnamebeding
14.1. Het is Afnemer niet toegestaan ten tijde van de duur van de overeenkomst en binnen √©√©n jaar na be√ęindiging ervan werknemers van Adamas of door Adamas ingezette derden, in dienst te nemen, dan wel anderszins direct of indirect voor zich te laten werken, dan wel onderhandelingen tot het aangaan van een dergelijke dienst- of werkrelatie aan te knopen, tenzij Adamas en Afnemer na overleg uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

15. Intellectuele en industri√ęle eigendom
15.1. Alle rechten van intellectuele of industri√ęle eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten of andere materialen, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Adamas of diens licentiegevers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden, die bij deze Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Afnemer de producten of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopie√ęn vervaardigen, tenzij Adamas dit uitdrukkelijk en schriftelijk aan Afnemer heeft toegestaan.

16. Vertrouwelijke informatie
16.1. Afnemer is tot strikte geheimhouding gehouden van alle technische, commerci√ęle, financi√ęle en andere informatie die door Adamas wordt verstrekt en Adamas heeft aangeduid als vertrouwelijk of die anderszins geacht moet worden vertrouwelijk te zijn. Zonder schriftelijke toestemming van Adamas is het Afnemer niet toegestaan de ter zake van de overeenkomst en de werkzaamheden ontvangen informatie en ter beschikking gestelde gegevens aan werknemers en derden te verspreiden en/of te openbaren. ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 16.2. Zonder schriftelijke toestemming, is het Afnemer niet toegestaan aan derden mededeling te doen over de aanpak, inhoud, omvang, uitvoering, werkwijze en dergelijke van werkzaamheden van Adamas. Afnemer is gehouden de verplichting op grond van art. 16 op te leggen aan al zijn werknemers en derden, die noodzakelijkerwijs daarvan kennis krijgen. Afnemer staat ervoor in, dat voornoemde werknemers en derden deze verplichting nakomen.

17. Overig
17.1. Indien enige bepaling van de overeenkomst, mede omvattende deze Voorwaarden, nietig is, wordt vernietigd dan wel (in rechte) als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst volledig van kracht. Adamas en Afnemer treden in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde respectievelijk onredelijk bezwarende bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde respectievelijk onredelijk bezwarende bepaling in acht worden genomen.
17.2. Afnemer kan diens rechten uit de overeenkomst en deze Voorwaarden alleen geldend maken jegens de rechtspersoon of onderneming uit de Adamas Groep met wie Afnemer de overeenkomst heeft gesloten. Dit is slechts anders, indien deze     onderneming en/of rechtspersoon tezamen met een rechtspersoon en/of onderneming uit de Adamas Groep, die de aanspraken van de derde wenst te accepteren, zulks kenbaar maken aan Afnemer.                                                                                 17.3. Het is Adamas toegestaan bij de uitvoering van de met Afnemer gesloten overeenkomst(en) derden in te schakelen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de derden jegens Afnemer bevoegd zich op deze Voorwaarden te beroepen. Artikel 404 van Boek 7 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
17.4. Alle door Adamas gemaakte kosten tot behoud of uitoefening van rechten jegens Afnemer uit hoofde van de met Afnemer gesloten overeenkomst en/    of deze Voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van Afnemer.
17.5. Adamas  is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit de met Afnemer gesloten overeenkomst(en) over te dragen aan derden, waaronder dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW, dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Adamas uit haar verplichtingen jegens Afnemer zal zijn ontslagen en waarbij overnemende partij de bestaande rechten en/of verplichtingen met  Afnemer zullen respecteren. Afnemer geeft nu reeds voor al dan toestemming aan deze overdracht en is verplicht op eerste verzoek van Adamas alle door Adamas voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte (feitelijke) medewerking te verlenen.
17.6. Het is Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adamas niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de met Adamas gesloten overeenkomst (en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Adamas en Afnemer) en/of deze Voorwaarden en/of buitencontractuele rechten en verplichtingen aan derden over te dragen of rechten ten gunste van derden met  een beperkt recht (of anderszins) te bezwaren.

18. Toepasselijk recht en geschillen
18.1. De overeenkomsten tussen Adamas en Afnemer worden beheerst door Nederlands recht.
18.2. De geschillen, welke tussen Adamas en Afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door Adamas met Afnemer gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te ‚Äės-Gravenhage.

19. Deponering
19.1.  Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden onder de naam van Adamas B.V.